logo_red

Allmänna villkor

Allmänna villkor

§ 1 Allmänt

Pontus Ericsson AB, org nr 556113-1169, äger och driftar pontusericsson.se och de allmänna villkoren gäller när du som konsument köper produkter via hemsidan och anslutande sidor.

När du som konsument handlar via internet, gäller Konsumentköplagen (1990:932), lagen (2005:59) om distans- och hemförsäljningsavtal (Distansavtalslagen), personuppgiftslagen samt lag (2002:562 om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster (Lag om e-handel).

För företagskunder gäller köplagen samt Lagen om e-handel för det frågor som inte uttryckligen regleras i dessa villkor med undantag från vad som särskilt anges för konsument nedan.

Pontus Ericsson reserverar sig för prisändringar, slutförsäljning och eventuella faktafel som kan finnas på vår sida eller i våra annonser. Med faktafel menas exempelvis, men ej uteslutande, eventuella prisfel, produktbeskrivningar och felaktiga lagersaldon.

Pontus Ericsson förbehåller sig rätten att när som helst ändra Allmänna villkor, priser, sortiment, beskrivningar eller bilder på hemsidan.

Vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta info@pontusericsson.se

§ 2 Köpevillkor

Köp av produkter hos Pontus Ericsson innebär samtidigt godkännande av våra allmänna villkor. Vid beställning över internet föreligger bindande köpeavtal. Ett avtal om köp ingås när Pontus Ericsson har bekräftat konsumentens beställning och konsumenten har fått en orderbekräftelse från Pontus Ericsson via e-post. Vi rekommenderar att du sparar orderbekräftelsen inför eventuella kontakter med Pontus Ericssons kundservice gällande beställningen.

Konsumenten måste ha fyllt 18 år för att handla på pontusericsson.se och konsumenten behöver ha ett giltigt kredit- och betalkort som Pontus Ericsson kan godkänna. Om konsumenten inte har fyllt 18 år kan konsumenten köpa om konsumentens målsman godkänner köpet.

Priser betalningsvillkor, kostnader för betalning och leverans

Priserna som publiceras på pontusericsson.se och anslutande webb-platser på gäller för köp som görs på webbplatsen. Alla priser som anges är inklusive moms. Utöver priserna tillkommer avgifter för betalningar och frakt, vilka redovisas särskilt i kassafunktionen.

Pontus Ericsson förbehåller sig rätten att ändra priserna. Pontus Ericsson rekommenderar att konsumenten noga kontrollera det slutliga beloppet innan ett köp skickas via beställningsformuläret.

Pontus Ericsson godkänner inte och levererar inte beställningar från andra länder än Sverige.

Konsumenten kan betala sina köp med de betalningssätt som redovisas på webbplatsen. Konsumenten väljer de produkter som konsumenten vill köpa. Konsumenten lägger de valda varorna i sin varukorg. Det är möjligt för konsumenten att ändra innehållet i varukorgen till dess köpet genomförs och produkternas priser har angivits. Övriga kostnader för t ex frakt, kan beräknas innan konsumenten betalar. När konsumenten är beredd att beställa, skall konsumenten fylla i sitt namn, sin adress, sitt telefonnummer, e-postadress, valt betalningssätt och alternativ för leverans. Konsumenten har möjlighet att varukorgens innehåll tills konsumenten bekräftar sitt köp genom att klicka på bekräfta.

Efter att konsumenten bekräftat sitt köp skickas beställningen till Pontus Ericsson. Därefter kan köpet inte ändras.

Betalningar för köp som görs via pontisericsson.se och anslutande webbplatser hanteras av Klarna.

Rabatter
Pontus Ericsson använder rabatter i sin marknadsföring. Rabatterna har koder. Koderna gäller under begränsade tidsperioder och gäller under vissa villkor. Koderna kan gälla vissa produkter. För att rabattkoderna skall gälla måste de anges i samband med beställningen. Endast en rabattkod per beställning kan användas. En rabattkod tillagd efter köpet gäller inte. Rabattkoder kan inte lösas in i pengar, eller i annat betalningsmedel.

§ 3 Retur, ångerrätt, reklamation & garanti

Retur & ångerrätt

Vissa produkter går enligt lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler, inte att återsända, eftersom de inte omfattas av ångerrätten. Följande produkter går inte att återsända: produkter tillverkade efter konsumentens anvisningar, d v s tyg per meter, måttbeställda tyger och andra måttbeställda/specialbeställda produkter.

Vi erbjuder 30 dagars öppet köp på icke måttanpassade produkter från mottagandet av din order.

Pontus Ericsson kan avbryta ett köp om det inte skulle vara möjligt att leverera den köpta produkten. Skulle detta inträffa kommer Pontus Ericsson att informera konsumenten. Har betalning skett kommer återbetalning ske.

När du beställer en vara från oss får du ett kvitto via e-post på att din beställning har mottagits. Dock ingår du ett bindande avtal om köp först när du har mottagit en orderbekräftelse/ett kvitto från oss.

Reklamation

Konsumentens köp omfattas av konsumentköplagen. Detta betyder att konsumenten enligt konsumentköplagen har rätt att begära avhjälpande, omleverans, prisavdrag, hävning samt att begära skadestånd.

Konsumenter som vill använda sin rätt att reklamera en köpt produkt ska kontakta Pontus Ericssons kundtjänst så snart som möjligt efter att felet har upptäckts av konsumenten. Enligt konsumentköplagen skall konsumenten reklamera fel i produkterna senast två månader efter att konsumenten upptäckt felet och senast tre år efter att konsumenten mottagit produkten.

Det är tre års garanti på produkter som köps från Pontus Ericsson.

För att kunna bedöma reklamationen måste konsumenten kontakta kundservice på info@pontusericsson.se och skicka en kortfattad beskrivning av felet och hur felet yttrar sig, så fort konsumenten upptäckt felet och bifoga foto på produkten och felet, ange köpets ordernummer eller bifoga kvitto på köpet.

För det fall konsumenten återsänder en produkt som har ett fel, kommer Pontus Ericsson att tillse att paketet hämtas, samt stå för fraktkostnaderna. För det fall det inte föreligger något fel står konsumenten fraktkostnaderna. Produkten skall vara väl förpackad och kvittot för porto skall sparas. Konsumenten har ansvaret för produkten tills produkten mottagits av oss. Vi rekommenderar att konsumenten behåller postkvittot inklusive information om fraktkostnader och spårningsnummer.

Garanti

Garantin gäller i tre år från det datum då konsumenten tagit emot sina produkter. För det fall konsumenten upptäcker ett fel, kan konsumenten vända sig till Pontus Ericsson. Vi kommer avhjälpa felet om det är möjligt eller erbjuda en omleverans av samma produkt till konsumenten. Pontus Ericsson kan även erbjuda en likvärdig alternativ produkt om inte den beställda produkten kan levereras.

Garantin gäller under förutsättning att produkterna endast utsatts för normal användning i bostaden, produkterna har behandlats enligt Pontus Ericssons skötselråd. Skötselråden innebär att följa tvättanvisningarna, d v s att tvätta i angivna temperaturer, inte utsätta tyget för direkt solljus och inte torktumla tyget, inte använda blekmedel eller fläckborttagningsmedel eller liknande.

§ 4 Personuppgifter

För att köpa produkter på pontusericsson.se måste konsumenten lämna uppgifter om namn, adress, e-postadress, telefonnummer mm.

Ovanstående uppgifter lagras tillsammans med information om de produkter som konsumenten har beställt. Informationen kommer inte att visas till tredje man. Som kund har du rätt att få tillgång till dina personuppgifter och du kan invända mot personuppgiftsbehandling enligt gällande bestämmelser i dataskyddsförordningen och dataskyddslagen.

§ 5 Immateriella rättigheter

Immateriella rättigheter, inbegripet men inte begränsat till upphovsrättigheter och varumärken, på pontusericsson.se och innehållet på webbplatsen tillkommer Pontus Ericsson All användning av webbplatsen eller dess innehåll, inklusive framställning av exemplar eller tillgängliggörande till allmänheten, får inte ske utan Pontus Ericssons skriftliga tillstånd.

§ 6 Force Majeure

Pontus Ericsson är befriat från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt dessa allmänna villkor, om underlåtenheten har sin grund i omständighet som ligger utanför vår kontroll och som förhindrar eller avsevärt försvårar fullgörande i rätt tid därav (”Befriande Omständigheter”). Såsom Befriande Omständighet ska anses bl.a. krig, krigsliknande händelser, terroristaktioner, införsel- eller utförselförbud, naturkatastrof, inskränkningar i den allmänna samfärdseln, energiförsörjning eller avbrott eller störningar i data- och telekommunikationstjänster, myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, myndighets påbud eller åtgärd, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand eller översvämning, epidemi och pandemi, omfattande förlust eller förstörelse av egendom eller olyckshändelse av större omfattning samt fel eller försening i produkter eller tjänster från underleverantör på grund av omständigheter som ligger utanför Pontus Ericssons kontroll.

Konflikter på arbetsmarknaden är att anse som Befriande Omständighet även om Pontus Ericsson är föremål för sådan åtgärd. Pontus Ericsson ska vidtaga skäliga åtgärder för att begränsa hindrets inverkan och sedan hindret upphört vidtaga skäliga åtgärder för att inhämta förlorad tid eller i övrigt begränsa följderna av hindret. Befrielsegrund må ej åberopas om inte Pontus Ericsson, utan dröjsmål, skriftligen underrättat konsumenten om att sådant hinder inträffat. Är omständigheten hänförlig till konsumenten eller något förhållande på dennes sida enligt ovan och Pontus Ericsson av den anledningen helt eller delvis inte kan fullgöra sina förpliktelser enligt dessa allmänna villkor, är Pontus Ericsson befriad från sina betalningsförpliktelser så länge den Befriande Omständigheten består. Är omständigheten hänförlig till Pontus Ericsson eller något förhållande på dennes sida enligt ovan och konsumenten av den anledningen helt eller delvis inte kan prestera sina förpliktelser enligt dessa allmänna villkor är även konsumenten befriad från sina förpliktelser så länge den Befriande Omständigheten består. Vid upphörande av den Befriande Omständigheten ska Pontus Ericsson, mot konsumentens utförande av sina skyldigheter, fullgöra sina förpliktelser.

§ 7 Cookies

Den här webbplatsen innehåller s.k. cookies. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator som bl.a. berättar för oss om ditt användarnamn hos oss samt om du är en ny eller återkommande besökare till butiken. Det finns två olika typer av cookies, en som lagras permanent på din dator och en s.k. sessionscookie. Den senare lagras inte på din dator utan försvinner när du stänger ner din webbläsare. Din webbläsare måste acceptera cookies, annars kommer du inte kunna lägga några varor i din varukorg. Har du några problem eller frågor kring detta kan du alltid vända dig till vår kundtjänst så hjälper vi dig.